Izpolnite anketo o izobraževanjih in usposabljanjih za svetovalce VKO

V Nacionalni strokovni skupini za vseživljenjsko karierno orientacijo so člani podskupine za strokovni razvoj VKO pripravili Anketo o izobraževanjih in usposabljanjih s področja vseživljenjske karierne orientacije, s katero želijo ugotoviti, katerih usposabljanj ste se svetovalci za vseživljenjsko karierno orientacijo udeležili, predvsem pa, katera potrebujete v bodoče.

Namen ankete je zbrati kar čim več pomembnih in koristnih informacij o tem, kako dobro ali pomanjkljivo v različnih podsistemih v Sloveniji skrbimo za vaša usposabljanja in kako to nadgraditi, da boste lahko suvereno, kakovostno in s predanostjo opravljali svoje delo. Ob vsem tem se zavedamo različnih omejitev, ki jih želimo tudi z vašim dobrim sodelovanjem preseči ter izboljšati strokovnost in kakovost svetovalnega dela, da bo kar najbolj v prid klientom in strankam.

Podatki bodo Strokovni skupini pomagali pri načrtovanju in pripravi novih, brezplačnih programov izobraževanj in usposabljanj prav za vas, svetovalce VKO.

Izpolnjevanje vam bo vzelo 10 do 15 minut, do ankete pa lahko dostopite na povezavi >> https://www.1ka.si/a/69aa5abe .

Da se boste laže spomnili preteklih izobraževanj, vam prilagamo seznam nekaterih izobraževanj v organizaciji različnih ustanov, seveda pa ste vabljeni, da dodate tudi tisto, česar morda na seznamu ni.

Rok za izpolnitev ankete je 23. september 2022. Lahko da boste prošnjo za izpolnjevanje ankete dobili še po drugi poti, saj Nacionalna strokovna skupina pošilja povezavo do ankete po različnih kanalih. Pomembno je, da prispevate svoj pogled na usposabljanje s področja VKO.

Zahvaljujemo se vam za vaš čas, strokovni razmislek in prispevek!

Karierna orientacija za starejše

Pred kratkim je začela delovati prva slovenska posebna platforma za iskanje dela za upokojence, imenovana SeniorDela.si.

Ob tem se poraja vprašanje: kako to, da je dandanes tako malo kariernih storitev namenjenih starejšim? Treba je priznati: večina dejavnosti karierne orientacije je namenjenih otrokom, mladostnikom in odraslim. V glavnem gre za svetovanja ob odločanju za poklic in izbiro šole, pa za podporo na prehodih med različnimi oblikami ali ravnmi izobraževanja, usposabljanja in zaposlovanja. Redko katera ustanova pa nudi svetovanja ob procesu upokojevanja, načrtovanja zaključevanja kariere ali ob želji po ohranjanju delovne aktivnosti, svetovanja starostnikom za učenje, usposabljanje in (ponovno) zaposlovanje.

Prebivalstvo Evrope se stara, do leta 2050 naj bi se delež prebivalstva v starosti nad 65 let podvojil. Neizogibno je torej, da bo prej ali slej moralo priti do sprememb na marsikaterem področju družbe, do podaljšanja delovnih dob in dviga starostne meje za upokojitev. To je eden od najpomembnejših izzivov, s katerimi se bo stara celina soočala v prihajajočih letih. Morda se na prvi pogled zdi, da je posvečanje pozornosti dejavnostim karierne orientacije posebej za ciljno skupino starostnikov odveč, a še zdaleč ni tako. Podpora je nujna, saj za mnoge na videz samoumevni iztek oz. zaključek kariere ni niti gladek, niti lahek in niti dostojanstven. In po drugi strani oz. kar je še pomembneje – zapostavlja se tudi vidik karierne orientacije v smislu promoviranja odločitve za nadaljevanje dela, ki bi lahko bil v dobrobit vsej družbi. Aktivnosti vseživljenjske orientacije prispevajo k večji vključenosti, imajo pa tudi direkten pozitivni učinek na ekonomske in socialne razmere v družbi.

Za nabor dejavnosti karierne orientacije za starejše obstaja izraz, govori se o »geronto« karierni orientaciji, čeprav je ta veja pri nas in v tujini šele v povojih. Starejše se tretira enako kot preostale odrasle, a z značilnimi problemi oz. posebnimi potrebami, kar se tiče storitev in podpornih dejavnosti karierne orientacije.

Najprej se velja vprašati, kdaj oseba sploh postane »starejša«, kdo je »starostnik«? Pri definicijah si teoretiki niso enotni, saj je starost pač idejni konstrukt. V andragogiki, na primer, je tako opredeljena skupina ljudi v starosti od 50 let naprej, ki zajema še zaposlene starejše kakor tudi upokojence. Eurostat in Statistični urad RS kot starejše opredeljujeta osebe, stare 65 let in več. Najde se še vrsta drugačnih opredelitev, a najbrž se je na tem mestu še najbolj smiselno držati meje 65 let, saj je pri nas dopolnitev te starosti eden od dveh pogojev za pridobitev starostne pokojnine.

Kaj naj bi osebe, stare 65 let in več, v tem kariernem stadiju počele? D. Superjev model kariernega razvoja iz leta 1990, ki se smatra za tradicionalnega in ki razlaga, kako posameznik gradi svojo kariero skozi posamezne razvojne stopnje, opredeljuje pet življenjskih obdobjih:

 1. obdobje rasti (0–14 let),
 2. raziskovanja (14–25 let),
 3. ustanovitve (25–45 let),
 4. ohranjanja (45–65 let) in
 5. pojemanja (od 65 leta dalje).

Po tej teoriji naj bi osebe v obdobju od 65 leta dalje delale sledeče:

 • postopno zmanjševale delovne obveznosti in krajšale delovni čas,
 • načrtovale in se pripravljale na upokojitev,
 • ohranjale aktivnosti, v katerih uživajo,
 • počele stvari, ki so si jih vedno želele, pa jih zaradi tega ali onega razloga niso,
 • iskale dober dom za počitek (navedba iz originala, op. a.) in
 • razvijale nove identitete in vloge – take, ki niso vezane na poklic in iztekajočo se kariero.

Mnogi teoretiki označujejo ta model življenjskega poteka kot zastarel in potreben prenove.

S čim vsem se starostniki soočajo, je poglavje zase, a v kontekstu zaposlovanja in dela kaže izpostaviti nekaj najbolj perečih težav, ki jih beležijo raziskave:

 • starostna segregacija: nanaša se bodisi na zapostavljanje bodisi na koncentracijo starejših samo na nekaterih področjih dela, poklicih, ravneh odgovornosti ali delovnih položajih.
 • starostna diskriminacija in starizem: številni starejši delavci se srečujejo z neenako obravnavo in kratenjem pravic pri zaposlovanju, dostopu do priložnosti za usposabljanje, prehajanju med oblikami dela in odrekanju nalog, prilagojenih starosti. Delodajalci starejše neradi zaposlijo, prekvalificirajo ali zgolj obdržijo v delovnem okolju, najpogosteje zaradi negativnih stereotipov in predsodkov, na primer, da starejši delavci niso produktivni, da so počasnejši, koristijo več dni bolniškega dopusta, so slabše digitalno pismeni in podobno, oziroma zaradi drugih specifičnih stališč in pričakovanj (na primer, da bi morali “starejši delavci opustiti svoje delo, da bi priložnost dobili mlajši kolegi”).
 • socialna izključenost: starostniki so na splošno družbeno zelo ranljiva skupina, še zlasti pa je zanje značilno visoko tveganje za socialno izključenost. Dimenzije socialne »nevidnosti« so povezane s štirimi sistemi integracije v družbo (politični in pravni sistem, gospodarski sistem in trg dela, sistem blaginje in medgeneracijski sistem), pri čemer ima izstop oz. umik ali zmanjšana udeležba iz ene ali več družbenih sfer lahko za posledico osamitev.

Delo vsekakor predstavlja pomemben del sestavljanke družbeno-kulturnega okvirja vsakega posameznika in starostnikov prav tako. Ključno je torej sistemsko omogočanje nadaljevanja oz. ponovnega vključevanja starostnikov v družbo in na trg dela, na prvem mestu je zagotovitev ustreznega sistema karierne orientacije, pravnega okvirja za zaposlovanje in delo starejših ter za plodno medgeneracijsko sodelovanje. OECD je izdala priporočila za razvoj sistemov karierne orientacije za odrasle (ki zajema tudi osebe od 55 leta dalje), pri čemer se lahko takoj in brez kakršnihkoli posebnih sprememb upošteva smernica, ki pravi, da je treba karierno svetovanje čim bolj prilagoditi individualnim potrebam posameznika.

A mogoče je bolj zanimivo vprašanje, zakaj bi nekdo delal, če lahko ne? Kaj sploh je tisto, kar starejše motivira in vpliva na odločitev za delo tudi v letih, ko jim »ni več treba« (mnogim je sicer še kako treba, saj žal kljub prejemanju pokojnine živijo pod pragom revščine)?

Poleg osebnih dejavnikov, ki obsegajo zdravje in dobro počutje, zadovoljstvo ob delu, zadovoljstvo z delovnimi pogoji in finančno/eksistencialno varnostjo, so tu še drugi dejavniki: možnost uveljavljanja uravnoteženega razmerja med delom in počitkom – ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem, prilagodljivost delovnega časa in oblik delovnih razmerij, možnosti koriščenja ugodnosti ob poznejšem upokojevanju, psihosocialni vidiki delovnega mesta in nenazadnje sama smiselnost dela oz. zaposlitve (t.j. ali gre za meaningful job ali ne). Poleg tega je delovno okolje za nekatere starejše edino družabno okolje, po upokojitvi so lahko osamljeni (umrejo partnerji, prijatelji), delo pa pomaga ohranjati splošno kondicijo in omogoča tudi socialne stike.

A. Trstenjak je nekoč izjavil, da lahko človek svoj jaz uresničuje edino preko dela (ali aktivnosti s katerimi vpliva na svoje okolje in iz njega prejema povratne odzive/informacije). Zapisal je sledeče: »Pri delu človeka je poleg usmerjanja in ustvarjanja pomembno tudi zavestno doživljanje. Je izraz in proizvod njegove celotne osebnosti, ki je edinstvena. Z njim človek torej izraža samega sebe. To pojasnjuje tudi navidezno protislovje, kadar zaradi napora, ki ga vlaga v delo, doživlja pozitivna čustva in je zadovoljen. Čim več človek vlaga v delo osebne energije in svojih sposobnosti, tem močneje doživlja nekatera pozitivna čustva, ki mu dodatno krepijo voljo do nadaljevanja dela.”

In v nadaljevanju posebej izpostavlja tri taka čustva: “Eno izmed njih je čustvo veličastnosti, ki vključuje posebno občudovanje samega sebe ali občudovanje od drugih. Pogosto se pojavlja kot močan motiv pri poklicih, ki vključujejo izpostavljanje raznim nevarnim situacijam ali prevzemanje velike odgovornosti. Naslednje tako čustvo je čustvo ustvarjalnega zadovoljstva, ki se pojavlja pri vseh poklicih, pri katerih gre za različne oblike ustvarjanja, od obrtniških do različnih poklicev, povezanih z umetnostjo. Tako čustvo je še čustvo etične izpolnitve, ki je pogosto pri poklicih, ki vključujejo različne oblike pomoči drugim. Včasih človek za delo prejme tudi priznanje drugih. Družbeno priznanje pa predstavlja že sociološki vidik dela.« (Trstenjak (1979, str. 146–149)

Karierne odločitve, s katerimi se soočajo starejši, so torej vsaj tako zapletene kot tiste, s katerimi se soočajo mladi, pa vendar so deležni le kančka pozornosti, ki jim jo namenja stroka. Karierna orientacija, če naj bo vseživljenjska, mora vključevati podporne dejavnosti tudi za starejše tako ob prehodu v upokojitev z zaključkom dela, kot tudi ob prehodu v upokojitev z nadaljevanjem delovnih aktivnosti. Obe različici od starostnika zahtevata celovito reorganizacijo življenjskih oz. družbenih vlog, povezanih s spremembo na trgu dela in položaja v skupnosti. Upokojitev, četudi v različici z ohranjanjem delovnih aktivnosti, navsezadnje kljub vsemu le pomeni določeno preoblikovanje prispevka družbi, pogosto je povezana z otožnostjo ob opuščanju obveznosti, ki so temeljnega pomena za samospoštovanje.

Splošna karierna veščina, ki lahko starostniku pomaga prebroditi prehode in preoblikovanja, je »karierna odpornost« (career resilience). To je sposobnost prilagoditve na spremembe, tudi če so okoliščine nespodbudne ali neprijetne, pomeni zmožnost za delovanje in preživetje skozi neugodna čustva, napetosti in boleče dogodke. In ta veščina psihološke prožnosti se lahko razvija že od mladosti dalje, koristi pa v vseh življenjskih obdobjih, tudi v starosti.

Ameriška strokovnjakinja Lori Trawinsky (2022) navaja različne ukrepe za delo s starejšimi, ki lahko pripomorejo k integraciji na trg dela oziroma da ostanejo čim dlje aktivni. Starejše velja spodbujati k

 • vključevanju v izobraževanja in usposabljanja, da ohranjajo kondicijo obstoječih spretnosti in da ostajajo v toku s časom oz. da razvijajo nove veščine,
 • razmisleku o možnosti aktivacije na različnih (drugih) delovnih mestih, tudi v panogah, kjer morda do sedaj niso delovali,
 • aktivnem udejstvovanju na področju prostovoljstva, kjer lahko hkrati pomagajo v skupnosti in obenem ohranjajo ter krepijo svoje spretnosti.

Vloga organizacij, ki se ukvarjajo z njimi pa je predvsem ta, da prepoznavajo potrebe po zahtevanih spretnostih pri delodajalcih, organizirajo usposabljanja za pridobitev le-teh in pomagajo starejšim pri veščinah iskanja zaposlitve. Delodajalci pa bodo za starejše najbolje poskrbeli z ustvarjanjem ergonomskih delovnih mest, s katerimi povečajo varnost in udobje, da zaposlenim v različnih življenjskih obdobjih v karieri omogočajo tudi menjavo delovnih mest, usposabljajo managerje o prednostih starostno mešanih kolektivov in skrbijo za ozaveščanje glede starostne diskriminacije ter kako jo odpraviti. Ukrepi za ohranjanje starejših na delovnih mestih vključujejo tako programe za zaposlene, postopke zaposlovanja kot tudi aktivnosti za učinkovito delo s starostno mešanim kolektivom.

Slovenskim podjetjem je ob uvajanju tovrstnih ukrepov doslej podporo nudil projekt Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile – ASI, ki je svoje izsledke predstavil na svoji zaključni konferenci. Med drugim je Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije pripravil Katalog ukrepov za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih, s katerim so poskušali nosilcem in snovalcem kadrovskih razvojnih strategij v podjetjih olajšati uvajanje načrtnega upravljanja starejših zaposlenih v podjetjih. Predlagani ukrepi se nanašajo na ključna vsebinska področja (I. promocija in varovanje zdravja, II. ergonomija, prilagoditev dela in delovnega časa, III. kadrovski razvoj, kompetence in usposabljanje, IV. prenos znanja in sodelovanje ter V. zavzetost in vključenost), pri katerih se zahteva načrtno upravljanje starejših zaposlenih. Ob naboru predlaganih ukrepov so predstavljene izbrane dobre prakse iz Slovenije in tudi drugih (dvanajstih) evropskih držav.

Teorija izgradnje kariere pravi, da je kariero možno razumeti le kot subjektivno izkušnjo, saj si ljudje s pomočjo lastnih odločitev in dejanj ustvarjajo pomene o svojem življenju in tako določajo lastno vrednost. Po tej teoriji je glavni cilj kariernega svetovanja pomoč posameznikom pri konstrukciji življenja (ne glede na obdobje), poseben poudarek pa je na promociji osmišljenega delovnega življenja – takega, ki je pomembno za posameznika in za širšo družbo. Svetovalni model »life design«, ki ga je uvedla mednarodna raziskovalna skupina pod vodstvom Marka L. Savickasa, skuša posameznika pripeljati do točke, ko se ta ne osredotoči le na to, kaj že je, temveč predvsem na to, kaj vse lahko še postane. Ključno vprašanje (kdo lahko še postanem?) je torej usmerjeno v prihodnost, svetovanje po tem modelu spodbudi premislek o možnih alternativnih identitetah (in posledično kariernih poteh), ki bi jih lahko oseba še zasnovala in ubrala v prihodnosti. Osredotoča se na iskanje načinov za doseganje osebnih aspiracij, ob katerih lahko posameznik delo kadarkoli v življenju smotrno uporabi. Ja, uporabi – človek naj uporabi delo kot orodje ali pripomoček za samoaktualizacijo in ne obratno, naj delo ne izrabi človeka.

Literatura in viri:

 • Projektna skupina VKO ZRSZ (2015). Teorija izgradnje kariere – Pregled teoretičnih pojmov in vodila za karierno orientacijo s poudarkom na paradigmi »Life design«.
 • Bakke, I. M., Barham L. in Plant P. (2020). Career and Career Guidance in the Nordic Countries, Ch. 23 As Time Goes By (339–355).
 • Savickas, M. L. in Porfeli, E. J. (2012). Career Adapt-Abilities Scale: Construction, reliability, and measurement equivalence across 13 countries. Journal of Vocational Behavior, 80(3), 661–673.
 • Super, D. E. (1990). A life-span, life-space approach to career development. V D. Brown, L. Brooks in dr. (ur.), Career choice and development: Applying contemporary theories to practice (str. 197–261). San Francisco: Jossey-Bass.
 • Trawinski Lori (2022): Age Diversity: An Opportunity for Employers. U.S. Department of State Speaker Program. Embassy of Slovenia.
 • Planko, Sergeja, Drev, Bojana, Duralija, Suzana, Jackson, Terry T. (2018). Katalog ukrepov za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih. Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije.
 • Trstenjak, A. (1979) Psihologija dela in organizacije, Ljubljana, Dopisna delavska univerza Univerzum.

Karierno svetovanje na Zvoku mladosti

V petek, 27. maja, se bo od 10. ure dalje v Križankah odvijal Zvok mladosti – osrednji dogodek Evropskega leta mladih.

Osrednja nit dogodka bo tema, kako ohraniti naš planet čim bolj zelen in kako pri tem vključevati mlade, da sami oblikujejo svojo prihodnost in so pri tem aktivni ter tako soustvarjajo svojo skupno prihodnost. Zvok mladosti,  s katerim bomo skupaj z mladimi proslavili evropsko leto mladih, bo na enem mestu ob celodnevnem vzporednem dogajanju, ki se bo raztezalo od Trga francoske revolucije do glavnega odra Križank, povezal dialog z odločevalci, izobraževalne vsebine, interaktivne delavnice na različne teme in kulturno-glasbeni program. Vse aktivnosti, ki bodo potekale na dogodku, bodo predstavljene z vidika trajnostne in ekološke note ter mladim podane na interaktiven, informativno – izobraževalen in zabaven način.

V okviru dogodka bo potekala tudi interaktivna sejemska dejavnost, na kateri se bodo predstavljale organizacije za mlade, okoljevarstvene in trajnostne organizacije ter vladni resorji. Skozi različne aktivnosti, kot so delavnice o oblikovanju predlogov za odločevalce, delavnice na temo duševnega zdravja, zaposlitve, kvizov o enakosti spolov, ponovne uporabe časopisnega papirja, izmenjevalnice ter mnogo drugih, bomo spoznavali trajnostne tematike. Stojnica Zavoda za zaposlovanje in projekta NKT VKO – Razvoj storitev vseživljenjske karierne orientacije in krepitev Nacionalne koordinacijske točke za VKO bo nudila mladim možnost kariernega svetovanja in uporabo pripomočkov za vodenje kariere. 

Posredujte informacijo mladim in jih spodbudite, naj pridejo kaj naokrog!

Glavni organizator Zvoka mladosti je Urad RS za mladino, ki dogodek organizira v sodelovanju z MOVIT, Nacionalna agencija programov EU Erasmus+: Mladina in Evropska solidarnostna enota, Mladinskim svetom Slovenije, Mrežo MaMa in Mestno občino Ljubljana.

Nabor majskih VKO dogodkov

Obeta se nekaj zanimivih dogodkov s področja vseživljenjske karierne orientacije, zato smo za vas na enem mestu zbrali trenutno najbolj aktualne. Preverite, kaj vse je na voljo in se pridružite kateremu izmed izobraževanj ali srečanj!

 

Spletno predavanje »Izzivi pri sprejemanju kariernih odločitev in kako lahko pomagamo?«

Na projektu NKT VKO organiziramo enourno predavanje doktorice psihologije iz Londonske Univerze, Julie Yates, ki bo tekom dogodka opredelila najpogostejše zastoje in težave, s katerimi se srečujejo posamezniki med razvojem kariere, s poudarkom na specifičnih vidikih procesa odločanja na karierni poti, in svetovalcem ponudila nekaj predlogov oz. praktičnih tehnik, s katerimi lahko strankam pomagajo pri premagovanju le-teh. Predavanje bo izvedeno preko videokonference, v angleškem jeziku in je za udeležence brezplačno, prijave pa so obvezne.

 

Mreženjski dogodek: »Krajši delovni čas – utopija ali prihodnja realnost?«

Regijski center za dostojno delo Ljubljana (RCDDL) organizira dogodek v živo, ki bo potekal med 9.00 in 12.30 uro v hotelu Four Points by Sheraton Ljubljana MONS. Kotizacije ni, objave so obvezne. V okviru plenarnih prispevkov in okrogle mize bodo predstavili izzive in prednosti vpeljevanja krajšega delovnega časa tako z zakonodajnega, pokojninskega, psihološkega, ekonomskega, delodajalskega in sindikalnega vidika.

 

Konferenca »Povezovanje modrosti in strasti v STEAM« 

Ste vedeli, da je med vsemi zaposlenimi v STEAM (angleška oznaka za poklice v »Science, Technology, Engineering,  Art, Mathematics«) le 8-20% žensk? Ob tem dejstvu se dame, ki so že del STEAM področij, soočajo z izzivi vključenosti, občutijo, da so v manj ugodnem položaju zgolj zato, ker so ženske in imajo več ovir pri napredovanju in kariernem razvoju. Zato je ključnega pomena, da podpiramo ženske, ki so izbrale kariero v STEAM poklicih kot tudi navdušiti mlade, ki se za to pot še odločajo. Na konferenci bodo delili konkretne dobre prakse podjetij, ki že izvajajo aktivnosti za podporo ženskam na njihovi karierni poti in žanjejo rezultate vključujočih delovnih praks. Na delavnicah se bodo dotaknili tudi učinkovite komunikacije in samozavesti, govorci pa bodo s polnim košem idej in izkušenj tlakovali pot novim iniciativam. Organizator dogodka je Toastmasters Business Club Slovenia. Udeležba na dogodku je brezplačna, prijava pa obvezna (najkasneje do 15. 5. 2022 oz. do zapolnitve mest). V primeru neudeležbe oz. odjave manj kot dva dni pred dogodkom se zaračuna kotizacija v vrednosti 50 EUR.

 

 Dvodnevna delavnica »Krepitev medkulturnih kompetenc in medkulturnega dialoga ter uporaba različnih metodoloških pristopov pri izobraževalcih odraslih«

ACS za pripravlja delavnico, v okviru katere se boste izobraževalci odraslih lahko seznanili z osnovnimi zgodovinskimi tokovi izseljevanja, begunstva in preseljevanja, pridobili splošna znanja o medkulturnih kompetencah in kulturnem dialogu ter nova znanja o kulturah in kulturnih praksah. Spoznali boste različne metodološke pristope ter značilnosti in posebnosti medkulturnih situacij, ki nastajajo zaradi medkulturnih razlik. Delavnica je brezplačna, najkasnejši rok za prijavo pa je 12. maj.

 

Dvodnevna konferenca o razvoju kadrov »Znanje. Priložnosti. Razvoj.«

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije bo ob zaključevanju evropske finančne perspektive 2014–2020 predstavil dosežke evropskih programov s področja razvoja kadrov ter druge dejavnosti sklada. Skupaj z udeleženci se bodo ozrli v prihodnost in si na podlagi dosedanjih izkušenj zastavili nadaljnje korake, s katerimi bodo prispevali k nadaljnjemu uspešnemu razvoju za gospodarski in družbeni uspeh. Konferenca bo potekala v živo v Kongresnem centru Thermane Laško, kotizacije ni, prijave obvezne.

 

 Delavnica za strokovne delavce “Poklici prihodnosti in nove tehnologije”

Karierni Plac v sodelovanju s Tehnološkim parkom Ljubljana organizira delavnico, na kateri boste lahko strokovni delavci šol bolje spoznali poklice prihodnosti, digitalne kompetence ter inovativne metode poučevanja. Udeležba je brezplačna, obvezne pa so čimprejšnje prijave, saj je število mest omejeno!

 

Udeležite se lahko tudi zaključne konference projekta Prehod mladih z nazivom “Prehod mladih – stičišče sistemov in zakonodaje“, ki bo potekala hibridno: v živo od 9.  do 12. ure v prostorih Hiše Evropske unije v Ljubljani, za zainteresirane pa tudi prek spleta. Udeležba je brezplačna, na dogodek se je potrebno predhodno prijaviti.

Zelena karierna orientacija

Prihodnost Evrope je odvisna od zdravja planeta. Na sodobne izzive, povezane s podnebjem in okoljem, se moramo odzivati hitro in ambiciozno.

EU se je zavezala, da bo do leta 2050 dosegla podnebno nevtralnost in izpolnila svoje mednarodne zaveze iz Pariškega sporazuma. Da bi dosegli ta cilj, bo potrebno preoblikovanje evropske družbe in gospodarstva, kar bo treba izvesti na čim bolj gospodaren, pravičen in socialno uravnotežen način. V ta namen je EU sprejela strategijo, Evropski zeleni dogovor, ki je sveženj političnih pobud za usmeritev EU proti zelenemu prehodu in ki naj bi jo do leta 2050 pripeljale do končnega cilja – podnebne nevtralnosti.

Zeleni dogovor bo pripomogel k preoblikovanju EU v pravično in uspešno družbo s sodobnim in konkurenčnim gospodarstvom.

V skladu s strategijo zelenega dogovora pa so tudi novi trendi na področju karierne orientacije in sicer gre za tako imenovano zeleno karierno orientacijo.

Skrb za okolje in zaskrbljenost zaradi podnebnih sprememb vedno bolj vplivata na karierno odločanje mladih v Evropi. Njihove odločitve za nadaljnje izobraževanje in poklic postajajo vedno bolj povezane z varovanjem okolja (neposredno ali posredno), tako z izbiro lastne poslovne poti ali z izbiro delodajalca, ki je okoljsko ozaveščen. Individualne odločitve posameznika se dopolnjujejo z družbenimi vprašanji razvoja kariere – s poudarkom na okoljskih vplivih izbire poklicne poti.

Karierni svetovalci in strokovnjaki tako v svoje delo vedno bolj vključujejo tudi okoljski vidik. Paradigma karierne orientacije, kjer je na prvo mesto postavljen individualizem in gospodarska rast, se spreminja in v ospredje postavlja delo in delovna mesta, ki zmanjšujejo škodo za okolje in povečujejo zavest o pomenu zelenih karier. Zelena karierna orientacija pa ne pomeni zgolj okoljskega vidika, ampak zajema tudi trajnostni vidik, spodbujanje socialne pravičnosti in dostojnega dela. Na prvo mesto ni več postavljena gospodarska rast, pač pa dostojno plačilo za dostojno delo, ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem, zdravje, skupnost.

In katerih 5 pojmov je ključnih za zeleno karierno orientacijo?

 1. Skrb za okolje in zaskrbljenost zaradi podnebnih sprememb
 2. Vpliv na karierno odločanje mladih
 3. Zelene kariere
 4. Sprememba paradigme
 5. Trajnostni vidik – socialna pravičnost in dostojno delo

Več o tej zanimivi in aktualni temi lahko izveste 21.4. 2022 na predavanju članic projekta NKT VKO, na konferenci Zavoda RS za šolstvo:Prispevki strok za svetovalno delo v praksi“.

Lahko pa prisluhnete tudi 3. epizodi Cedefopovega podkasta o zeleni ekonomiji, v katerem teče beseda o tem, kako bo evropski zeleni dogovor vplival na način življenja, učenja in dela, kakšen bo vpliv zelenega prehoda na znanja in spretnosti ter trg dela, kakšna je vloga poklicnega izobraževanja in usposabljanja in kako lahko tako imenovaniščitnični poklicivplivajo na prehod? Strokovnjaka Stelina Chatzichristou in Jasper van Loo ponudita nekaj odgovorov v razmislek.

Viri:

Sporočilo predsednika mednarodnega združenja IAEVG ob vojni v Ukrajini in koristni viri za delo z begunci

Predsednik mednarodnega združenja IAEVG, dr. Bert van Brussel, je minuli teden člane nagovoril s pismom podpore in izrazom želje po dialogu ter pozval k morebitnim predlogom s strani prakse.

V sporočilu poudarja osnovna načela etičnega delovanja v vseživljenjski karierni orientaciji, torej pri kariernem, izobraževalnem in poklicnem svetovanju, ki obsegajo prizadevanja za socialno pravičnost, družbeno vključenost in vseživljenjsko perspektivo kariernega razvoja, ter poziva k podaji povratnih informacij o vrstah pomoči, ki jo strokovnjaki pri delu z begunci potrebujete.

V teku so razprave o tem, kako zagotoviti kratkoročno in dolgoročno podporo pri soočanju s posledicami dogodkov v Ukrajini. Upravni odbor IAEVG zanima sledeče:

 • Ali ste že sodelovali pri pobudah za pomoč ukrajinskim beguncem pri izobraževanju in karierni orientaciji ali to načrtujete?
 • Prosimo, povejte nam več o svojih potrebah po dodatnem strokovnem znanju.
 • Ali imate v Ukrajini stik s kolegi, ki se ukvarjajo s prakso karierne orientacije, njeno politiko ali raziskavami?

Informacije lahko posredujete na naslov Društva za karierno orientacijo Slovenije >> dkos@dkos.si ali naslovite direktno na gospoda dr. Berta van Brussela >> president@iaevg.com.

Koristni viri za strokovnjake VKO pri delu z begunci

Evropska skupnost kariernih svetovalcev igra pomembno vlogo pri pomoči vsem beguncem in migrantom, saj jim nudi podporo pri iskanju novih poti na področju izobraževanja, usposabljanja in dela.

V pomoč strokovnjakom VKO, ki delate s to ciljno skupino oseb, so na Euroguidance zbrali vire, orodja in članke, s pomočjo katerih jim lahko pomagate zagotoviti dostojen prehod v novo državo.

Poleg tega Euroguidance razpisuje dva spletna seminarja (21. & 28. aprila), namenjena strokovnjakom VKO, ki bi radi izvedeli več o orodjih in pomembnih vidikih dela z begunci, prijavite se lahko na enega ali oba spletna dogodka.

Dodajamo še nabor povezav, specifičnih za delo z ukrajinskimi državljani v slovenskem prostoru:

Gradivo pilotnega programa »Vem, kam grem.« – Vključevanje vseživljenjske karierne orientacije v gimnazijski program

V šolskih letih 2020/21 in 2021/22 smo člani ekipe projekta NKT VKO sodelovali z gimnazijo Rudolfa Maistra iz Kamnika pri izvajanju programa vseživljenjske karierne orientacije na šoli. V aktivnosti so bili vključeni štirje oddelki 3. letnikov gimnazijskega programa in njihovi razredniki, vodili pa sta jih šolska svetovalna delavka Erika Zabret in koordinatorka programa Marija Švraka.

Pilotni program »Vem, kam grem.«: Vključevanje vseživljenjske karierne orientacije v gimnazijski program je bil zasnovan z namenom preverjanja izbranih kariernih pripomočkov za delo z dijaki in preizkušanja, v kolikšni meri lahko z rednim posredovanjem vsebin vseživljenjske karierne orientacije dijakom olajšamo proces kariernega odločanja.

Ob tem je nastal nov, v praksi preizkušen pripomoček – zbirnik gradiv za izvajanje celoletnega programa karierne orientacije na srednji šoli, ki je sedaj prosto dostopen za uporabo in je lahko navdih oziroma se ga lahko pri svetovalnem delu poslužijo svetovalni delavci, učitelji in drugi karierni svetovalci, ki se ukvarjajo s srednješolci.

Vabljeni k branju in uporabi! >> Zbrana gradiva za izvajalce (razrednike in šolsko svetovalno službo) in gradiva za dijake

Gradivo je nastalo na projektu »Razvoj storitev VKO in nadaljnja krepitev NKT za VKO«, ki se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Osvežen seznam izvajalskih organizacij VKO, ki nudijo šolajoči mladini brezplačna svetovanja

Nacionalna strokovna skupina za VKO je pripravila seznam izvajalskih organizacij VKO, ki učenkam in učencem, dijakinjam in dijakom ter študentkam in študentom nudijo brezplačna svetovanja za izbiro nadaljnjega izobraževanja.

Če vaša organizacija morda še ni na seznamu, pa v času vpisa omogočate šolajoči mladini brezplačno svetovanje, nam pišite na naslov vko@ess.gov.si in vas bomo dodali! Tabelo bomo v prihodnjih nekaj dneh dopolnili tudi s seznamom organizacij VKO, ki nudijo brezplačna karierna svetovanja za odrasle.

Vabljeni k posredovanju informacije o možnosti brezplačnih svetovanj svojim strankam.

Online strokovni posvet Kariernega centra za mlade

Veliko mladostnikov svojo kariero prepušča naključju. Pogosto menijo, da je pravilna ena sama karierna pot in ta izbira obvezujoča za vse življenje. Zaradi pomanjkanja izkušenj in zrelosti mladostniki pri kariernem odločanju potrebujejo posebno oporo.

Vabljeni na on-line strokovni posvet »KAKO RAZVIJATI STROKOVNO DELO ZA KARIERNI RAZVOJ MLADIH? Prednosti in uporabnost kreativnih tehnik in inovativnih pristopov za delo z mladimi«, ki ga organizira Karierni center za mlade.

Potekal bo v torek, 8. marca, med 10. in 12.30 uro preko ZOOM povezave: https://us02web.zoom.us/j/86847957067. Na posvetu boste dobili namige, kako mladim s pomočjo inovativnih pristopov in pravo podporo pomagati k optimalnemu osebnemu in poklicnemu razvoju. Oglejte si celoten program posveta.

Na dogodku sodelujemo tudi mi. Lepo vabljeni na predstavitev primera dobre prakse 1 – Predstavitev izvedbe celoletnega partnerskega pilotnega programa »Vem, kam grem«, ki ga bosta izvedli Sonja Gomboc, karierna svetovalka in članica ekipe projekta NKT VKO ter Erika Zabret, svetovalna delavka z Gimnazije Kamnik!

Udeležba je brezplačna, potrebno se je prijaviti najkasneje do 4. 3. 2022 in sicer preko spletnega prijavnega obrazca.

S pomočjo Vprašalnika ePNP do bolj ozaveščenih kariernih odločitev glede podjetništva

Za razvoj podjetniške ideje ni nikoli prezgodaj.

Veliko mladih že v času izobraževanja razmišlja, da bi nekoč začeli s svojim poslom ali dejavnostjo. Le redki med njimi pa se odločijo tudi za zgodnje pridobivanje prvih izkušenj in s tem prvih potrebnih konkretnih korakov, ki bi jih pripeljali bližje njihovim zamislim in željam. Pogosto je razlog za to v nezadostnem poznavanju razvoja podjetniške dejavnosti. Postati uspešen podjetnik namreč poleg ustrezne ideje in vizije pomeni imeti tudi določene sposobnosti in lastnosti. Nekatere med njimi so prirojene, nekaterih pa se je potrebno naučiti in jih razvijati. Zato je dobro do podjetništva pristopiti načrtno, spoznati potrebne lastnosti in sposobnosti ter jih začeti razvijati čim prej. V podjetništvu se namreč dobro obrestuje, da ima mladi podjetnik čim več izkušenj in pridobljenega znanja iz različnih področij dela in dejavnosti.

Če se tudi vi pri svojem delu kot svetovalci srečujete z mladimi, ki razmišljajo o podjetniški karieri in bi jim pri tem želeli nuditi določeno podporo in koristne usmeritve, vas vabimo k uporabi priročnega spletnega VKO pripomočka Vprašalnik pripravljenosti na podjetništvo (ePNP).

Spletni vprašalnik je narejen tako, da uporabniku omogoča samostojno in enostavno reševanje tudi preko mobilnega telefona ali tablice. Prejete rezultate o svojih lastnostih v grafični in tekstovni obliki lahko po e-pošti posreduje sebi in/ali svojemu svetovalcu.

Elektronski vprašalnik ePNP je brezplačen in prosto dostopen na odprtem delu portala e-VKO >> https://www.e-vko.si/pnp.

Predlagamo, da vprašalnik najprej izpolnite sami in ob tem pregledate še priročnik za uporabo. Tako se lahko sami prepričate o uporabnosti in enostavnosti vprašalnika. S tem obogatite tudi svojo osebno »orodjarno« svetovalnih pripomočkov s katerimi dopolnjujete vaše storitve!